Wij van BWT Nederland B.V. (U kunt onze contactgegevens hieronder vinden), zijn verheugd met uw bezoek aan onze website!

De bescherming van uw data en uw privacy zijn van groot belang voor ons bedrijf. Onze website mag gebruikt worden zonder het invoeren van persoonlijke gegevens. Verschillende regels kunnen gelden voor een aantal van de services en worden hieronder apart uitgelegd.

Persoonlijke gegevens wordt verzameld en verwerkt in overeenstemming met voorzieningen van de General Data Protection Regulation (GDPR) en de land-specifieke gegevens bescherming regelingen. Met deze Privacy Policy wil ons bedrijf u graag informeren over het type, omvang en doel van het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw persoonlijke gegevens. Verder willen we u ook informeren over uw rechten.

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, aanpassingen en ongeautoriseerde toegang. Beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd volgens technische standaards.

De voorzieningen hieronder dienen om u informatie te bieden over de manier, omvang en doel van het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw persoonlijk informatie door de provider  en de gerelateerde subwebsites, met uitzondering van websites, die worden bestuurd of gebruikt door derden. Wees geïnformeerd dat wij niet verantwoordelijk zijn en invloed kunnen hebben op de inhoud van websites of taken van derden.

1. Algemeen

Het dataprotectiebeleid van ons bedrijf is gebaseerd op de voorwaarden van de GDPR.

“Persoonlijke informatie” is informatie die, wanneer ingediend, uw identiteit kan bepalen of het bepalen van uw identiteit mogelijk maakt. “Alleen indirect persoonlijk identificeerbare informatie” zijn gegevens waarmee cliënten, serviceproviders en ontvangers van een communicatie niet kan worden gebruikt voor het vaststellen van uw identiteit door het gebruikten van door de wet legaal gestelde middelen. “Niet persoonlijke informatie” is geanonimiseerd en kan, onder geen enkele omstandigheden, worden toegeschreven aan specifieke individuen en is daarom informatie dat niet onder de Privacy Policy valt.

“Gegevenssubject” betekent de identificeerbare persoon van wie de persoonlijke gegevens worden verwerkt dor de controller.

“Verwerking.” betekent elke handeling of set van handelingen die worden uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op sets van persoonlijke gegevens, zowel met als zonder geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of veranderen, terughalen, consulteren, gebruiken, openbaren door middel van transmissie, verspreiden of op een andere manier beschikbaar maken, opstellen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

“Controller.” doelt op de persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instanties die, alleen of in combinatie met anderen, de doelen en middelen van de verwerking van de persoonlijke gegevens bepaalt; wanneer de doelen en middelen van deze verwerking wordt bepaald door EU of Locale rechtgeving, mag de controller of de specifieke criteria voor de nominatie hiervan worden bepaald door EU of Locale rechtgeving.

“Derden” doelt op de persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instanties anders dan het gegevenssubject, controller, verwerker en personen die, onder de directe autoriteit van de controller of verwerker, de persoonlijke gegevens mogen verwerken.

“Toestemming.” van het gegevenssubject betekent alle vrijwillig gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van het gegevenssubject waarmee hij of zij, door uitspraak of door duidelijke toezeggende actie, ermee toestemt dat de persoonlijke gegevens die tot hem of haar behoren worden verwerkt.

Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt door ons bedrijf in overeenkomst met het geldende data protectiebeleid. In het geval dat u met ons bedrijf correspondeert of een formulier invult met uw gegevens, accepteert u dat de gegevens worden gebruikt voor de genoemde doeleinden.

2. Verwerking persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor de genoemde doeleindes. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de applicaties die worden genoemd in dit dataprotectiebeleid of in de bindende nationale wetgeving.

Op onze website geven we u verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen, via email en/of door gebruik van het contact formulier. Persoonlijke gegevens die hier worden gegeven door de gebruiker worden alleen opgeslagen om communicatie met de gebruiker mogelijk te maken. We zullen u hiervoor vooraf toestemming vragen en informatie met een hyperlink verschaffen.

2.1. Contact via onze website

Op onze website bieden wij u de kans om contact met ons op te nemen via een contactformulier. In zo’n geval wordt de door u gegeven informatie (titel, naam, adres, telefoonnummer, email adres) opgeslagen om communicatie met de gebruiker mogelijk te kunnen maken,

Het doel van het verwerken van deze gegevens is om uw vraag af te handelen.

2.2. Zoek een installateur

Op onze website geven we u de mogelijkheid om contact op te nemen met een BWT partner installateur. De door u gegeven informatie (titel, naam, adres, telefoonnummer, email adres) wordt verwerkt en doorgestuurd naar de installateur die u kiest. Een kopie van het bericht wordt gestuurd naar marketing@bwt.be

Het doel van het verwerken van deze informatie is de behandeling van precontractuele procedures.

3. Legale basis.

Gegevensverwerking is gebaseerd op sectie 96 (3) TKG zoals Art 6 (1) lit a, b, c en f GDPR. Wanneer het verwerken van persoonlijke gegevens nodig is voor het uitvoeren van een contract waaraan het gegevenssubject gebonden is, wordt de verwerking gebaseerd op Artikel 6(1) lit, b GDPR. Wanneer ons bedrijf onderworpen is aan legale obligaties waarvoor het verwerken van de persoonlijke gegevens nodig is, zoals het vervullen van verplichtingen bij de belastingdienst, wordt de gegevensverwerking gebaseerd op Artikel 6(1) lit, c GDPR. Tenslotte kunnen alle verwerkingsprocedures worden gebaseerd op Artikel 6(1) lit. f GDPR.

4. Opslagperiode

De criteria die gebruikt worden om de periode van opslag te bepalen van de persoonlijke gegevens is het wettelijke bewaringstermijn. Wanneer deze periode is afgelopen worden deze gegevens routinematig verwijderd, zolang het niet langer nodig is voor het voor het uitvoeren van een contract of het initiëren van een contract.

5. De rechten van het gegevenssubject

U mag op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met toekomstig effect, een partiele of gehele vernietiging of blokkering van uw gegevens regelen of informatie opvragen over de persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, of een aanvraag tot aanpassing doen. In het geval van een complete verwijdering van de gegevens alleen op een later tijdstip mogelijk is door wettelijke of economische redenen, wordt de informatie geblokkeerd. Ons bedrijf zal u meteen inlichten in het geval dat er een gegevensbreuk plaats heeft gevonden, wanneer de breuk een groot risico voor uw rechten en vrijheid heeft. U heeft het recht zich te beroepen bij het nationale data protection commission.

Deze rechten kunnen op elk moment worden afgedwongen, geschreven: BWT Nederland B.V. , Coenecoop 1, 2741 PG Waddinxveen, e-mail marketing@bwt.be Houdt er rekening mee dat informatie alleen aan u kan worden gegeven als u uw identiteit kunt bewijzen. In het geval dat u uw klant account uiteindelijk volledig wilt verwijderen wordt alle informatie die opgeslagen is in uw account automatisch verwijderd.

6. Cookies

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie ID. Een cookie ID is uniek en kan worden gebruikt om het cookie te identificeren. Het bestaat uit een rij tekens waardoor internetpagina’s en servers kunnen worden doorgestuurd naar de specifieke internetbrowser waar de cookies zijn opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat bezochte internetsites en servers onderscheid kunnen maken tussen de individuele browsers van het gegevenssubject en de andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door gebruik te maken van het unieke cookie ID.

U kunt het installeren van cookies tegengaan door de instellingen in uw browser aan te passen. Hierdoor kan je het installeren van cookies permanent weigeren. Ook kunnen al geïnstalleerde cookies op elk moment worden verwijderd via uw internetbrowser of op een ander softwareprogramma. U moet hierbij er wel rekening mee houden dat wanneer u dit doet, u niet optimaal gebruik kan maken van alle functies op onze website.

Deze gegevens worden voor een maximum van 180 dagen opgeslagen om de gegevensverwerkingssystemen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

6.1 Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google analytics, een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van een specifieke vorm van “cookies”, tekstfiles, die worden opgeslagen op uw computer en die zorgen dat de analyse van het gebruik van de website door u. De informatie die wordt geproduceerd door het cookie over Uw gebruik van de website wordt overgebracht naar een server van Google in USA en wordt daar opgeslagen. Door het IP-anonimiseren van deze website, wordt uw IP-adres verkort door Google binnen het terrein van de EU respectievelijk de leden van de staten van de European Economic Community. Alleen bij speciale omstandigheden wordt het hele IP-adres doorgegeven aan de server van Google in USA en daar verkort. Google zal deze informatie gebruiken om uw account te evalueren over uw gebruik van de website, om reporten op te stellen over de activiteiten op de site en om andere diensten die aansluiten bij de website en het internet gebruik aan te bieden aan de eigenaar van de website. Verder kunt u het verzamelen en gebruiken van de data (cookies en IP-adres) door Google tegengaan door het downloaden en installeren van de volgende plug-in via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

7. Specifieke informatie

De op deze website gegeven informatie is louter informatief. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden of enige garantie geven op nauwkeurigheid, volledigheid of tijdloosheid. Klachten gebaseerd op de hier vermelde informatie zullen niet aanvaard worden. Aansprakelijkheid zal niet aanvaard worden voor schade of verlies, behalve in geval van grote nalatigheid of slechte intenties van onzentwege. Wij behouden het recht informatie toe te voegen of weg te halen van deze website.

Andere internetsites naar dewelke links worden doorgegeven, hebben voor zover wij weten geen onwettelijke inhoud op hun moment van hun creatie. Wij kunnen wel geen invloed uitoefenen op deze sites en daarom nemen wij expliciet afstand van de inhoud van deze sites.

De op onze site vermelde merknamen worden niet geïdentificeerd, wij gaan ervan uit dat zij inderdaad gevestigede namen zijn. Teksten, programmas en grafieken, zowel als audio- en videoopnamen, worden door ons verzorgd en volgens onze reglementen opgesteld. Zij mogen alleen gebruikt worden mits onze uitdrukkelijke toestemming. Input van peroonlijke gegevens door de gebruiker gebeurt op vrijwillige basis en is geen voorafgaande voorwaarde voor het gebruik van tele of mediadiensten die wij aanbieden.  Wij vragen uw aandacht voor het feit dat sommige data van gebruikers opgeslagen wordt en dat wij die kunnen raadplegen voor ons eigen toekomstig gebruik.

Als een individuele clausule zou mislukken betekent dat niet dat de andere clausules niet van kracht blijven. Nota: deze disclaimer is een nederlandse vertaling van een duitse tekst naar dewelke altijd moet verwezen worden voor wettelijke doeleinden.